Aktuality Fotogalerie Nadstandardy Kurikulum Aktivity
Zahrada U nás Titulní strana O nás E-mail

Co už umím

kurikulum

Naše zařízení je zařazeno do sítě programu "Škola podporující zdraví".

osvedceni

Název školního kurikula 2023-2026 - JSME RÁDI NA SVĚTĚ II.


Naše planeta je krásná a rozmanitá ve všem, co nabízí.

Naší snahou je vést děti k tomu:

* postupně zvládat sebeobslužné činnosti, rozvíjet tvořivost a fantazii , poznávání světa,
aby si dokázaly vážit života, zdraví a pomáhaly slabším a starým lidem

* poznávat, zažívat a zkoušet, co vše můžeme objevovat a vidět (přírodu živou i neživou, společenství lidí, rostlin a zvířat...)

* poznávat, zažívat a zkoušet, co všechno můžeme ovlivňovat a ovlivňujeme

* poznávat, zažívat a zkoušet, co je tajemné, metaforické a neviditelné

* poznávat, zažívat a zkoušet, co může přinášet radost mně i ostatním.

Vytvářením bezpečného a vstřícného prostředí učit děti samostatnosti, zdravému sebevědomí, souhře, spolupráci,
soustrasti a vcítění pro rozvoj dobrých přátelství (bez ohledu na rasu a vyznání).

"ŽIJ KAŽDÝ DEN, JAKO BYS MĚL PRÁVĚ V NĚM PROŽÍT CELÝ ŽIVOT" = krédo naší duhové křesťanské mateřské školy.

Program KMŠ se odvíjí na základě úzkého spojení s přírodou, tedy na základě přirozených zákonů,

což je malým svěřencům nejbližší (nejsnadněji pochopitelné).

Koncepce zahrnuje i náboženský obsah výchovy: základní příběhy biblické dějepravy,

jednoduché dětské písně a modlitby, seznámení se základními křesťanskými symboly a svátky.

Nejdůležitější podmínkou pro KMŠ je spolupráce s rodinou, osobnost učitelky i ostatních zaměstnanců a vzájemná souhra.

Snaha po rozvoji individuální výchovy, integraci postižených dětí.


Rozvoj kreativity, angažovanosti, nenásilí, umění přijímat porážku, smysl pro tragiku, tajemno, metaforické, neviditelné, atd.


NAŠE DUHOVÉ CÍLE:


      Přijímat dítě tak, jak bylo stvořeno, jako jedinečné = individuální přístup.  

      Zprostředkovat dítěti prožitky, u nichž převažuje kvalita nad kvantitou a povrchností  = méně znamená více.

      Poznávání světa kolem nás a rozšiřování zájmů dítěte skrze osobní prožitek = prožitkové učení.  

      Vytvořit pro děti podnětné prostředí s dostatkem tvořivého a didaktického materiálu = pozorování, manipulace,  experimentace.

      Vytvořit otevřené, svobodné prostředí, kde si děti mohou svobodně hrát a kde se mohou svobodně ptát = aktivní   poznávání.

      Podněcování zdravého tělesného vývoje a poskytnutím dostatečného prostoru pro volný pohyb.

      Umožnit rodičům podílet se na vzdělávacím procesu školy a vytvořit tak otevřené společenství  = škola - děti - rodina.UČÍME SE DUHOVÉMU DESATERU:   

 DĚKOVAT

 DOUFAT

 DÁVAT

 DÍVAT SE

 DĚLAT
 USMÍVAT 

 UČIT SE

 UMĚT
 HRÁT SI

 HOVOŘIT
 ATD.

(Například:
být aktivní,
mít autonomii, 
nabízet alternativy ...)


*** *** *** *** *** *** *** *** ***


FILOZOFIE

Naše mateřská škola se již delší dobu ztotožňuje s programem mateřské školy podporující zdraví. Základním cílem programu zdravé mateřské školy a naší snahou je, naučit děti již od mateřské školy postojům, které spočívají v úctě ke zdraví a praktickým dovednostem, chránícím zdraví. Zdraví považujeme za hodnotu hodnot, kterou můžeme ovlivňovat a ovlivňujeme svým chováním a svými návyky. Zdraví nezáleží pouze na fyzických předpokladech, ale především na dobrých předpokladech duševních. Prostřednictvím křesťanské výchovy učíme děti vyrovnávat se s neočekávanými a tíživými situacemi, které život přináší. Celý proces je příležitostí i pro nás dospělé (rodiče a pracovníky školy) osvojovat si tzv. sedm klíčových kompetencí člověka podporujícího zdraví a vzájemně si na zvolené cestě pomáhat.

            1.      Dokázat rozumět celistvému pojetí zdraví, pojmům podpory zdraví a prevence nemocí.

            2.      Dokázat si uvědomit, že zdraví je prioritní hodnotou.

            3.      Dovést řešit problémy a řešit je.

            4.      Dopracovat se k vyvinuté odpovědnosti za své vlastní chování a způsob života.

            5.      Dokázat posilovat duševní odpovědnost.

            6.      Dokázat ovládat dovednosti komunikace a spolupráce.

            7.      Dokázat aktivně se spolupodílet na tvorbě podmínek a prostředí pro zdraví všech.