Aktuality Fotogalerie Nadstandardy Kurikulum Aktivity
Zahrada U nás Titulní strana O nás E-mail

Je tu hezky

Je tu hezky

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLE A ZÁZEMÍ

Název školy:

Křesťanská mateřská škola "DUHA", Horažďovice, p.o.

Adresa školy:

Jiřího z Poděbrad 724

341 01 Horažďovice

Kontakt:

Telefonní pevná linka: 376 512 580


Telefony na jednotlivé třídy:

Broučci: 728 777 315

Ptáčci: 728 777 362

Ovečky: 728 128 680

Rybičky: 606 827 447

Mravenečci: 721 860 569

ředitelka školy - Listopadová Lucie: 724 276 722
zástupkyně ředitelky školy - Panušková Jaroslava: 723 229 793


E-mail: mskrestanska@seznam.cz

Číslo účtu: 0824118319/0800

IČO: 75 00 55 65

Zřizovatel:

Město Horažďovice

Křesťanská mateřská škola zřízena: 1. 9. 1990.

Typ: předškolní zařízení s celodenním provozem.

Ředitelka školy:

Bc. Lucie Listopadová

Počet pedagogických pracovníků školy: 15 učitelek a 1 učitel
 + 3
asistentky pedagoga.

Počet provozních zaměstnanců: 9.

Kapacita KMŠ je stanovena na 120 dětí a lesní třída 18 dětí.

Kapacita školní jídelny je 138 strávníků.

Počet tříd: (4 třídy věkově heterogenní, pátá třída - individuální příprava na školu,
šestá třída je určena pro nejmladší věkovou skupinu - 2 leté děti, sedmá třída - lesní).

Provozní doba:             06.30 - 16.30PRÁVNÍ FORMA

Křesťanská mateřská škola je od 1. 1. 2003 příspěvkovou organizací.
Zřizovací listina platná od 1. 1. 2003 pod č.j. 6226/2002.
Zřizovatelem je Město Horažďovice.

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ - ZDESCHVÁLENÝ ROZPOČET KŘESŤANSKÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ROK 2024

Schválený_rozpočet_na_rok_2024 - ZDE

Schválený_střednědobý_výhled_rozpočtu_školy - ZDE


ZÁZEMÍ

Křesťanká mateřská škola započala svoji činnost k 1. 9. 1990.
Nynější budova, v níž se Křesťanská mateřská škola DUHA Jiřího z Poděbrad nachází,
byla postavena v roce 1967. Jedná se o typizovanou třípavilónovou budovu.Původní tři třídy křesťanské mateřské školy sídlí v prvním patrovém, částečně podsklepeném a prosluněném pavilónu. Druhý přízemní, podsklepený pavilón slouží jako hospodářská budova a je v něm umístěna školní kuchyň. Třetí, původně jeslový pavilón je po celkové rekonstrukci a schází se v něm naše čtvrté a páté oddělení. Tato část je využívána i jako tělocvična. V odpoledních hodinách slouží prostory k realizaci nadstandardních aktivit.

Kolem celého areálu školy se rozkládá prostorná zahrada mající pěkně vzrostlou a udržovanou zeleň. Celoškolní projekt „Máme rádi zvířata“ na původní návrh prof. Bečvářové–SPgŠ Prachatice, přepracovala výtvarnice paní Kolářová a ten výtvarně dořešil betonové oplocení zahrady. Najdeme zde pískoviště, chatky jednotlivých tříd, dostatek dřevěných a kovových průlezek, které umožňují rozvoj všestranných dětských pohybových aktivit. Prvky jsou pořizovány z prostředků školy i sponzorsky.


kone zahrada

KMŠ vzhledem ke své křesťanské koncepci integruje postižené děti, ve spolupráci se SPC Plzeň, SPC Strakonice, OPPP Klatovy, pediatry. Této možnosti využilo již několik rodičů (ke spokojenosti své, svých svěřenců a v neposlední řadě i citovému obohacení dětského kolektivu).

Naše zařízení staví na principu věkově smíšených tříd. Třídy mají zapsáno dle kapacity 21–28 dětí. Pedagogický kolektiv nabízí bohatou standardní a širokou doplňkovou činnost a péči všem dětem našeho zařízení, ale i jejich sourozencům nebo rodičům, organizujeme kroužky, kulturní a sportovní akce, plavecké kurzy, výlety, lyžařské výcviky, cyklovýlety, aj…)

Upřednostňujeme rozvoj smyslového vnímání na základě přímého a prožitkového učení, které vede k maximálně spokojenému, šťastnému a vnímavému dítěti.

Škola má dlouholetou tradici ve spolupráci s místní farností a řádovými školskými sestrami de Notre Dame,  s nimiž můžeme ještě lépe naplňovat křesťanský záměr koncepce naší školy, dále s oběma ZŠ, MěLK, MěKS, DDM HD, Charitou města Horažďovice, ak. malířem L. Kovářem.

Za obrovský podíl na vzniku a životu křesťanské mateřské školy děkujeme paní Jaroslavě Karšíkové, otci Václavu Sládkovi a ThDr. Karlu Flossmannovi, In Memoriam.

*

V průběhu dvaceti let 1991–2011, kdy pobýváme na našem zařízení, zde proběhla řada změn a úprav. Rekonstrukcí bývalého jeslového pavilónu se zvětšila výměra třídy Rybičky a dětské šatny. Přibyla sprcha pro integrované děti a zcela novou podobu získalo sociální zařízení pro dospělé. V druhé polovině pavilónu se můžeme pochlubit tělocvičnou místností s novým odpruženým povrchem, šatnou, nářaďovnou, sociálním zázemím, bezbariérovým WC pro dospělé a infrasaunou, která z části naplňuje naši dlouhodobou vizi směřující k naplňování výchovy ke zdraví a osvojování si zdravého životního stylu. V hlavním pavilónu proběhla rekonstrukce přípravných kuchyněk na třídách. Na školní zahradě byly v roce 2010 opraveny zahradní chodníčky a je zde zbudována nová pohyblivá lávka přes suché řečiště, která navazuje na pocitový chodníček. Celá průlezka byla pořízena z finančních darů sponzorů Mlýnu Brabec, Lyckeby Culinar a SRPŠ. Poslední velkou akcí, která proběhla v roce 2011, bylo celkové zateplování rozsáhlého třípavilónového objektu školy, včetně střech, výměny oken a některých dveří. Tato investice by měla být předpokladem pro výraznou úsporu plynu, jímž je celý objekt školy vytápěn. V roce 2013 bylo nainstalováno v dětském brouzdališti mlžiště, na školní zahradě byl usazen nový herní prvek "pavoučí síť" a byla provedena, díky sponzorům Mlýn Brabec, Mlýn Mrskoš, Lyckeby Culinar, Lyckeby Amylex a SPRŠ, poslední etapa úpravy východní a západní terasy. Díky dotaci, kterou naše škola získala z rozvojového programu "Podpora logopedické prevence" a sponzoringu p. Mandáka mohla naše škola zakoupit interaktivní tabuli, která bude sloužit dětem při dalším vzdělávání. Během letních prázdnin 2014 byla započata práce na novém zahradním herním prvku "Člověče, nezlob se!" ve tvaru spirály, které bude možno využívat i k jiným činnostem. I tento herní prvek by nemohl vzniknout bez finanční a materiální pomoci sponzorů: firmy Lyckeby Amylex a Lyckeby Culinar, školské sestry Ancilly Marie Vaňkové, pana Mandáka, mlýnu Mrskoš, firmy TERASO (štěrk, dlaždice), firmy pana Františka Jedličky ze Žichovic (zemní práce), pana Josefa Kačeny (usazování dlaždic) a SRPŠ. O letních prázdninách 2015 proběhla rekonstrukce sociálního zázemí pro dospělé na hlavním pavilonu, byla dokončena výměna skříní v kabinetech a nainstalována keramická pec, která nám byla sponzorsky věnována firmou Lyckeby Amylex za velkého přispění p. Lenky Kotlářové. V roce 2016 byla zrekonstruována šatna třídy Ovečky (nové regály) a zhotoveny nové věšáčky v dětské umývárně tělocvičné místnosti firmou Barborka. Ve třídě Rybičky byl položen nový koberec a dokončena druhá etapa rekonstrukce kabinetu a přilehlé chodbičky (skříňové regály - Střední odborné učiliště Oselce). V roce 2017 byly pořízeny nové skříně do kabinetu třídy Žabičky u tělocvičné místnosti, nové kryty na topení v tělocvičně a polička do třídy Rybičky (vše bylo provedeno firmou Barborka). Byly zakoupeny koberce do třídy Broučci a Ptáčci a provedeno několik renovací nátěrů panem Jiřincem. Na jaře 2018 se započalo s přístavbou nové třídy pro dvouleté děti a o letních prázdninách až do konce září probíhala rekonstrukce dětských šaten, ředitelny, zázemí pro zaměstnance a přístavba bezbariérové rampy včetně úpravy chodníku a terénních úprav před hlavním pavilonem (též bezbariérový). Na konci zaří byla také dokončena proměna části školní zahrady financovaná z grantového projektu Nadace Proměny Karla Komárka. Během letních prázdnin a podzimu 2019 proběhla další etapa rekonstrukce školní zahrady financované z grantu SFŽP. V srpnu 2020 byla provedena rekonstrukce výtahu na potraviny, aby odpovídala bezpečnostním podmínkám. Do sborovny a ředitelny přibyla nová policová stěna na knihy a studijní materiály od firmy Barborka. Během letní prázdnin 2021 byly zrekonstruovány dětské toalety a umývárny na hlavním pavilonu (třídy Broučci, Ptáčci, Ovečky). O letních prázdninách 2022 byla zrekonstruována kotelna školy, dvě třídy (Broučci a Ptáčci) byly vybaveny novými skříněmi na nově zakoupené matrace a ložní prádlo od firmy Barborka. Od 29. 10. 2023 se naše mateřinka rozrostla o lesní třídu.

*
KDO NÁM POMÁHÁ ZLEPŠOVAT NAŠE ZÁZEMÍ:

    Firma Mlýn Brabec, Lyckeby Culinar a SRPŠ      
Ak. malíř Ludvík Kovář a studentky SŠ Horažďovice Kazák Pavel, Soběšice - Podpůrné činnosti pro lesnictví
Hozman Josef - Truhlářství Domoraz - www.truhlarstvi-hozman.wz.cz
Průcha Karel


Firma Mlýn Brabec, Mlýn Mrskoš, Lyckeby Culinar, Lyckeby Amylex a SRPŠ


Dotace z rozvojového programu "Podpora logopedické prevence", p. Mandák PavelFirma Lyckeby Amylex a Lyckeby Culinar, školská sestra Ancilla Marie Vaňková,
pan Mandák, mlýn Mrskoš, firma TERASO, firma pana Františka Jedličky, pan Josef Kačena a SRPŠ.


*